История на СОУ "Васил Левски"

СОУ "Васил Левски" е първото средно учебно заведение в Чепинския край. Всички възпитаници и учители на училището, цялата културна общественост на Велинград и района отбелязват 85-годишнината от откриването на Смесеното непълно реално училище през 1922 година-месец септември. Едва ли има семейство в града и района, което да не е свързано с миналото и настоящето на училището, което да не е съпричастно на ученическия живот и на труда на учителите.
Проследявайки развитието на просветното дело в Чепинското корито, установява-ме , че в с.Каменица е поставено началото на образованието в 1823 година, а по-късно и в Чепино и Лъджене. След Освобождението расте жаждата за наука и просвета, но откъснатостта на района и трудното предвижване до по-големите центрове е голяма пречка за будните и любознателни младежи и девойки да продължат образованието си. Това подтиква група родолюбиви българи, подкрепени от цялото население, да отвоюват пред Министерството на народното просвещение и със Заповед №3472 от 23 август 1922 година се разрешава откриването на Смесено непълно реално училище с директор Димитър Христов Димитров.
Училищният живот се развива в усилен темп, училищната сграда се оказва тясна да побере всички ученици и се налага построяването на нова, и на 24 юли 1938 година с тържествен водосвет се полага основния камък на новата училищна сграда,която се открива на 18 септември 1939 година.
Редят се години на усилен труд от страна на учителите и обществеността за изграждането на Гимназията като авторитетно учебно заведение в което учениците са получавали солидна подготовка и през м.септември 1942 година със Заповед №3434 на Министерството на просвещението се обявява за Климатическа гимназия, единствена в страната.
От 1945 година се приема и утвърждава като патрон на училището-името на Апостола на свободата - Васил Левски и с достойнство носи това име, което е свидно и скъпо за всеки българин.
Към Гимназията от 1949 година се разкриват и паралелки с двегодишен курс на обучение за начални учители.След завършването на тези паралелки голяма част от възпитаниците на Гимназията започват работа като начални учители из целия Чепински район и отдават своя живот на педагогическата професия.
След поредната реформа в образователната система в България училището се преобразува в Единно средно политехническо училище с ученици от І до ХІ клас и се премества в нова модерна сграда, в която и сега продължава обучението, а от1990 година училището вече е Средно общообразователно .
С благодарност ще споменем имената на всички директори, които са работили и допринесли за развитието и утвърждаването на училището като водеща образователна институция: Димитър Димитров, Иван Ачев, Петко Захов, Радослав Мутафчиев, Йордан Янков, Иван Дивизиев, Спаска Пеева, Кирил Велев, Атанас Фурнаджиев, Неджат Кехайов и Мария Янчева.
В продължение на осем десетилетия Училището играе важна роля за интелектуалното развитие и издигането на Велинград и района. Осем десетилетия преподавателските колективи работят всеотдайно, с възторжен патос, отдават талант, ум и сърце за да подготвят младите хора за успешен старт в живота и намират своето удовлетворение в реализацията на своите възпитаници. Благодарност и към техния незаменим и високо хуманен труд.
За осем десетилетия тук завършват образованието си повече от 10 000 души, които се реализират като учители, лекари, инженери, агрономи, икономисти, юристи, медицински работници и други. Училището е подготвило и възпитало личности, които заемат достойно място във висши учебни заведения като професори, доценти, асистенти, научни сътрудници, писатели, поети, журналисти, обществени дейци и изявени спортисти. В момента в училището се обучават 609 ученика в 31 паралелки / І - ХІІ клас/ от 52 преподаватели.
След VІІ клас се осъществява прием в паралелки-Хуманитарен профил с интензивно изучаване на английски език, а след VІІІ клас профилите по които се приемат ученици са: Хуманитарен профил - РЧЕО, Природоматематически със засилено изучаване на биология и химия, Технологичен профил-Информационни технологии.
Училището разполага с добре оборудвани кабинети по физика, химия, биология, езикови кабинети, четири компютърни кабинета с непрекъсната връзка с Интернет, музика , изобразително изкуство и труд и техника.
Настоящия педагогически колектив дава добри предпоставки за водене на пълноценен учебно-възпитателен процес, доказателство за което са постигнатите резултати -приема на учениците във висшите учебни заведения.
Училището работи в добро сътрудничество и взаимодействие с редица неправителствени организации и фондации, като: Фондация "Бъдеще заБългария", Фондация "Програма "Стъпка по Стъпка" ", "Джуниър Ачийвмънт-България", Британски съвет, Фондация "Васил Левски", Общобългарски комитет "Васил Левски" и др., които допринасят за подобряване на материално-техническата база на училището и за ефективността от учебно-възпитателния процес.
Учителския колектив, съвместно с учениците, техните родители и училищното настоятелство се стремят, изпълнявайки мисията на училището, да създават неговата нова визия, да съхраняват и затвърждават авторитетните му позиции в района и да издигнат авторитета му в национален мащаб.